Menu


Kontakt

Ing. Martin Olšar

Telefon

CZ: +420 774 456 728

Email

olsar@zemolsar.cz

Adresa

Škrobálkova 247/22

Ostrava-Kunčičky

71800

 

HledatSouhlasné prohlášení

- Podle současné právní úpravy zeměměřických předpisů můžou vlastníci dotčených pozemků sepsat souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků a toto pak s geometrickým plánem na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků dát zapsat do katastru nemovitostí (KN) záznamem.

 

Tedy vlastníci se mohou dohodnout na průběhu svých hranic a tuto dohodu potom legalizovat právním aktem, zápisem do KN s vyjádřením své vůle (souhlasné prohlášení) a s vyjádřením průběhu hranice v terénu (geometrický plán).

  • tímto souhlasným prohlášením o shodě na průběhu hranice pozemků nevzniká, nemění se ani nezaniká právo vlastnické k dotčeným pozemkům 
  • tedy nikdo nemůže tímto aktem nabýt ani pozbýt vlastnické právo k pozemku
  • tímto aktem se pouze upřesňuje hranice pozemku v terénu ke spokojenosti a právní jistotě zůčastněných

Podle právní úpravy je možno namísto vytyčení hranice provést zaměření takové dosavadní hranice označené trvalým způsobem, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, která pohledově odpovídá zobrazení v katastrální mapě, přičemž poloha lomových bodů může být upřesněna do vzdálenosti dané mezní polohovou chybou

Proč souhlasné prohlášení?

  • Souhlasné prohlášení umožňuje docílit právní jistoty, jistoty v poloze hranice v terénu (jednotlivých jejich bodů)
  • jistota v poloze bodu v terénu znamená, že když si se sousedem odsouhlasíte hranici, která jde např. plotem mezi Vámi, pak ji v budoucnu již nikdo účelně nezpochybní
  • hranice bude zaměřena, bude vyhotoven geometrický plán (GP) a body této hranice dosáhnou určité přesnosti v zobrazení na terén
  • toto je již jistota, na kterou se dá spolehnout při stavbě plotu a při všech dalších stavebních činnostech na hranici pozemku i při případných sporech se (staro)novým sousedem
  • Vaše budoucí generace tak nebudou muset řešit neřešitelné tahanice kolem části svých hranic

 

Jak upřesnit hranici?

Jak již bylo uvedeno výše, je třeba se dohodnout se sousedy takto:

  • označit společně hranici pozemku tak, aby byla podle představ všech zůčastněných (nezapomeňte na nutný kompromis, ať se můžete dohodnout)
  • označení hranice proveďte způsobem, který zaručuje možnost jeho zaměření (ocelové trubky, dřevěné kolíky, obetonované trubky, plastové znaky ... ) na spojnicích hranic pozemků pak pro zaměření pouze dočasným způsobem, neboť bude možná nutné onen bod, kolík, mezník trochu posunout tak, aby vyhověl některým předpisům (vyrovnání bodu do přímky, ... ) - nové vytyčení vám zajistí geodet
  • upřesněním hranice lze do katastru dále vyznačit podrobný tvar předmětu polohopisu daný délkou od 0.10 m, který nebyl v analogové mapě vzhledem k jejímu měřítku zobrazen.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se